Kristīgo Dieva Baznīcu Mājas Lapa

Latvija e-pasts: kdbaz@mail.lv 

 

Kristīgās Dieva Baznīcas

[A2]

 

 

 

Konstitūcija [A2]

 

 

 

Šī ir juridiska Konstitūcija, kas reģistrēta Austrālijā

 

Kristīgās Dieva Baznīcas (Christian Churches of God)

Australija: P.O.Box 369,  WODEN  ACT 2606,  AUSTRALIEN

E-mail: secretary@ccg.org

LATVIJA: e-pasts: kdbaz@mail.lv

 

Autortiesības: Šo darbu drīkst brīvi kopēt un izplatīt ar noteikumu, ja tas tiek kopēts pilnībā, bez izmaiņām un izsvītrojumiem. Kopijā jābūt norādītam izdevēja nosaukumam un adresei, kā arī paziņojumam sakarā ar autortiesībām. Naudas inkasēšana par izplatītajām kopijām nav pieļaujama. Īsu citātu iekļaušana kritiskos rakstos un pārskatos nav uzskatāma par autortiesību pārkāpumu.

Šo darbu jūs varat izlasit World Wide Web lappusē:

http://www.logon.org and http://www.ccg.org

 Kristīgo Dieva Baznīcu Mājas Lapa

Latvija e-pasts: kdbaz@mail.lv 

 

KRISTĪGO DIEVA BAZNĪCU VISPASAULES KONFERENCES

KONSTITŪCIJA [A2]

1. pants. Nosaukums

ai organizācijai jābūt pazīstamai ar nosaukumu Kristīgās Dieva Baznīcas. Tās vadošajam orgānam jābūt pazīstamam ar nosaukumu Kristīgo Dieva Baznīcu Vispasaules Konference vai saīsinātā formā - Kristīgās Dieva Baznīcas (Vispasaules Konference), kas tālākā tekstā tiks saukta par Vispasaules Konferenci. Vispasaules Konferencei ir jābūt galvenajai vai vadošajai attiecībā pret visām pasaules Kristīgo Dieva Baznīcu Konferencēm visā pasaulē. Vispasaules Konference asociētā kārtībā var būt Dieva Baznīcu Vispasaules Konferences locekle, atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar baznīcām, kas ir atšķirīgas, salīdzinot ar Kristīgajām Dieva Baznīcām.

2. pants. Mērķis

Kristīgo Dieva Baznīcu mērķis: ar vārda un personiska piemēru palīdzību sludināt Dieva Valstības Evaņģēliju visām tautām.

Dažādām baznīcām Konferences ietvaros ir jābūt saistītām, balstoties uz to ticību, kas deklarēta Kristīgās ticības apliecībā (ceturtajā izdevumā) un kas precizēta un izdota, pieņemot, ka šāda pilnveidošana nekādā gadījumā nav mēģinājums kompromitēt ticības unitārisko vienkāršību un ieviest trinitāriskās, binitāriskās un diteiskās doktrīnas.

3. pants. Jurisdikcija

(1) Šī Konference pastāv bez juridiskiem ierobežojumiem. Tai jānosaka reģionālās robežas, lai koordinētu un licencētu tās nacionālās baznīcas, kuras ir Kristīgo Dieva Baznīcu locekles.

(2) Konference var paplašināt savu atbalstu virzībā uz jebkuru citu Baznīcas Konferenci vai arī tādu Konferenci, kas lūdz tās palīdzību. Šādu palīdzību tā var nodrošināt vai nu ar saviem spēkiem vai arī sadarbojoties ar citām Konferencēm.

(3) Vispasaules Konferencei ir jānozīmē reģionālie direktori nacionālo baznīcu darbības koordinēšanai. Šie direktori ir atbildīgi Vispasaules konferences priekšā par viņu atbildībā esošo baznīcu pareizu doktrinālo un administratīvo funkcionēšanu baznīcas oficiālo publikāciju ietvaros.

(4) Vispasaules Konferencei ir jāveic kontrole pār interneta tīklu pasaulē un masu informācijas līdzekļiem. Nepieciešams, lai visas baznīcas nelokāmi pieturētos pie izdotajām doktrīnām.

(5) Nacionālās Konferences var īstenot informatīvas kampaņas. Šādām kampaņām jābūt realizētām saskaņā ar baznīcas doktrīnu un to īstenošanu recenzē un koordinē Vispasaules Konference.

4. pants. Konferences sastāvs

Konferenci veido tādas Baznīcas, ieskaitot Konferences Baznīcu, kuras saņem vai kurām jāsaņem dotās Konferences sadraudzība.

1. daļa. Vispasaules Konferences ierēdņi

(1) Divi Konferences vadības ierēdņi ir Ģenerālkoordinators un Ģenerālkoordinatora Vietnieks. Viņi pilda savus pienākumus laika periodā no septiņu gadu cikla Lieveņa svētkiem līdz nākošā cikla Lieveņa svētku Pēdējai Lielajai Dienai. Pirmie nozīmētie - pašreizējais Austrālijas Konferences Ģenerālkoordinators, un viņa Vietnieks - Ziemeļamerikas Konferences Koordinators, pilda savus pienākumus, sākot ar šīs Konstitūcijas spēkā stāšanās momentu līdz tekošā kalendāra 2005. gada Sabata ciklam. Jebkura šī koordinatora nāves gadījumā nomaiņai jābūt nodrošinātai ar lozēšanas palīdzību no palikušo vecajo vidus. Lozēšanu veic reģionālo direktoru un nacionālo baznīcu galvu Konference. Attiecībā uz doktrinālo piemērotību nomaiņa prasa arī palikušā ierēdņa: vai nu Ģenerālkoordinatora vai arī viņa Vietnieka piekrišanu. Klātpienākušajam vecajam jāieņem Vietnieka postenis. Gadījumā, ja nomirst abi, viņu nomaiņu nosaka Konferences izloze. Kā tas noteikts turpmākajā tekstā (2. daļa (2.)), sākot ar 2005. Gadu, abu minēto koordinatoru nāves gadījumā tos īslaicīgi nomaina Ģenerālkoordinatora Palīgs, taču viņu īsteno nomaiņu nosaka izloze, kas tiek veikta starp Konferences vecajiem.

(2) Konferences izpildvarai jābūt izveidotai 2005. Sabata gadā, un ar izlozes palīdzību ir jābūt izvēlētiem diviem citiem vecajiem. Viņi uzņemsies pienākumus kā trešais un ceturtais Vispasaules Konferences ierēdnis un būs pazīstami kā Ģenerālkoordinatora palīgs un Ģenerālkoordinatora vietnieka palīgs. Katru septiņu gadu beigās - Sabata gadā visi četri Ģenerālkoordinatori, ieskaitot katru aizejošo Ģenerālkoordinatoru un Ģenerālkoordinatoru vietniekus ir jāiekļauj izlozē, lai noteiktu amatus. Ja kāds no jau esošajiem Ģenerālajiem Koordinatoriem ir izvēlēts izlozes rezultātā, viņš turpina pildīt savus darba pienākumus visa tā laika perioda ietvaros, kas ir nostiprināts ar jauno iecelšanu.

(3) Ģenerālsekretārs - kasieris ir Konferences un Izpildkomitejas papildus loceklis. Ģenerālsekretāram palīdz divi Asistējošie Ģenerālsekretāri, kuri arī ir Vispasaules Konferences Izpildkomitejas locekļi. Ģenerālā Sekretāra (u) obligāta demisija ir septiņdesmit gadu vecumā.

(4) Vecajo valdei ir jāsastāv no reģionālajiem koordinatoriem un nacionālajiem koordinatoriem, kuri tiek izvēlēti no nacionālajām baznīcām.

(5) Katra reģiona nacionālo baznīcu vadītāji veido Reģionālo padomi. Tie var būt arī citāda veida ierēdņi, ja viņus izvirzījis Ģenerālkoordinators vai viņa Vietnieks.

(6) Vecajo Valdei ir jāsatiekas vismaz katru septīto jeb Sabata gadu, kā arī citā laikā, kuru nosaka Ģenerālkoordinators un Vispasaules Konferences Izpildkomiteja. Tās darbību var vadīt reģionu apakškomisijā kā to apstiprina Ģenerālkoordinators. Vecajo Valdes tikšanās var notikt ar reģionu elektronisko saziņas līdzekļu palīdzību vai arī ar Komitejas starpniecību Ģenerālkoordinatoru vadībā.

(7) Valdei kopumā, kura sastāv no katras Nacionālās Konferences vadītāja, nacionālo grupu Reģionālajiem Direktoriem, Ģenerālkoordinatoriem un Ģenerālkoordinatoru asistentiem, jābūt organizētai ar izlozes palīdzību, kurā piedalās Izpildkomitejas ierēdnis, kas ir vai nu Ģenerālkoordinators un Ģenerālkoordinatora Vietnieks, vai/ vai arī Ģenerālkoordinatoru Asistents. Jebkura tāda veida izloze ir jāvada saskaņā ar attiecīgu procedūru un tai jābūt noteiktā veidā kontrolētai. Biļetenu pārbaudītājiem ir jāgarantē izlozes objektivitāte.

2. daļa. Baznīcu Konferences

Baznīcu Konferencēm, kad tās ir licencētas tur, kur tas ir iespējams, jānotiek atsevišķās nacionālās vai lingvistiskās grupās. Taču baznīcas līdz tam brīdim, kamēr nacionālās baznīcas kļūst licencētas, var būt Reģionālas Baznīcas, kas aptver vairāk kā vienu nacionālo novadu. Tas viss formējas Vispasaules Konferences Konstitūcijas ietvaros un iegūst pilnvaras un eksistenci Kristīgo Dieva Baznīcu objektu statusā uz indosamenta pamata, iegūstot licenci no Kristīgo Dieva Baznīcu Vispasaules Konferences.

 

5. pants. Sesijas

1. daļa. Regulārās sesijas

Vispasaules Konferenci drīkst sasaukt Ģenerālkoordinators vai Ģenerālkoordinatora Vietnieks jebkurā laikā un jebkurā vietā pēc viņu izvēles. Viņu nāves gadījumā Ģenerālajam Sekretāram un Ģenerālā Sekretāra palīgam vai ierēdnim, kas nozīmēts, lai aizpildītu šo pozīciju, ir tiesības sasaukt konferenci, kura jānovada palikušajiem Ģenerālkoordinatoriem un Reģionālajiem Koordinatoriem un Direktoriem kā Vecajo Valdei kopā ar trijiem Ģenerālajiem Sekretāriem.

Reģionālās konferences var sasaukt Reģionālais Koordinators vai Vispasaules Konferences ierēdņi, kuriem jānosaka to apjoms un sastāvs.

Nacionālo locekļu Konferences regulārās sesijas jānovada reizi trijos gados tādā laikā un vietā, kas jānosaka Izpildkomitejai. Tai jānosaka arī dienas kārtība. Tādas tikšanās ir jārealizē, sākot Trīsgadi, laika periodā starp 1. Nisanu un Pasā un Neraudzētas maizes svētku beigām. Trīsgadu tecējums sākas no 1997. gada 1. Nisana vai Abiba līdz 2000. gada 1. Nisanam un pēc tam 2003., 2006., 2009. utt. gados.

2. daļa. Speciālās vai ārkārtas sesijas

(1) Nacionālo Konferenču speciālās sesijas var sasaukt Vispasaules Konference vai Nacionālās Konferences Izpildkomiteja, vai arī jebkura persona, kuru pilnvarojusi Vispasaules vai Nacionālā Konference, vietā un laikā, ko nosaka pilnvarotie. Vispasaules vai Nacionālās Konferences ārkārtas sesija ir jāsasauc, atbilstoši Baznīcu vairākuma pieprasījumam rakstiskā formā Konferences jurisdikcijas ietvaros.

(2) Darbības, kuras nepieciešams saglabāt Nacionālās Konferences speciālajā vai ārkārtas sesijā, ir sekojošas:

(a) darbība, kas virzīta uz paziņojumu par sesijas sasaukšanu;

 • (b) tāda tālāka darbība, kuru speciālā vai ārkārtas sesija var noteikt ar lēmumu, ko pieņem vairākums, t.i., ne mazāk kā divas trešdaļas no tiem, kas par to balso;

  (c) kvorumam jābūt ne mazākam par piecdesmit procentiem no visiem delegātiem vai individuālo kongregāciju gadījumā ne mazākam kā piecdesmit procentiem no kongregācijas.

 • (3) Pakļaujoties augstākminētajam, speciālā vai ārkārtas sesija var ievēlēt ierēdņus un citas personas vai komitejas un veikt noteiktu darbību, jo regulārā sesija saskaņā ar šo Konstitūciju vai arī Izpildkomitejas lēmumiem var ievēlēt un veikt darbības sesiju starplaikā.

  3. daļa. Izziņošana

  Katras sesijas laika un vietas izziņošanai ir jānotiek vismaz trīs nedēļas vai divdesmit vienu dienu pirms tās atklāšanas datuma tādā veidā, lai pilnvarotais varētu to nofiksēt, atbilstoši likumam.

  4. daļa. Balsošana

  Katram sesijas delegātam jābūt vienai balsij par visiem jautājumiem. Sesijas priekšsēdētājam ir padomdevēja balss un balsu vienlīdzības gadījumā viņa balsij jābūt izšķirošajai. Administratīvie jautājumi ir jāatrisina ar vienkāršu balsu vairākumu. Doktrinālās problēmas definē Vispasaules Konference un izplata ar masu informācijas līdzekļu palīdzību. Tie sesijas delegāti, kurus no tikšanās atdala attālums, var realizēt savu balsi uz pilnvarojuma pamata, kas tiek nosūtīts katras konferences priekšsēdētājam un sekretāriem, tās politikas ietvaros, kādu ietur Vispasaules Konference. Visos citos gadījumos katram ierindas loceklim ir viena balss dotajā vai mājas konferencē.

  5. daļa. Sesijas pilnvaras

  Subjektam, Nacionālās Konferences tālāk nodrošinātam, sesijā ir vara noteikt visus jautājumus un lietas, kas paredzētas kārtībai un labai Konferences vadībai, un regulēt visus jautājumus.

  Kristīgo Dieva Baznīcu Vispasaules konferences politika vai nodomi ir saistoši katrai Nacionālajai Konferencei. Ja Kristīgo Dieva Baznīcu Vispasaules Konference meklē dalību Dieva Baznīcu Vispasaules Konferencē, tad tāds lēmums nav obligāts katrai konferencei, ja vien to nav ratificējusi Kristīgo Dieva Baznīcu Vispasaules Konference. Neviens tāds lēmums nedrīkst kompromitēt Ticības Apliecības struktūru attiecībā uz Dievību un Likumu. Kristīgo Dieva Baznīcu Konferencei un tās locekļiem nav saistošs neviens tāds lēmums, kas ir pretrunā ar Bībeles Likumu vai arī tas ir pakļauj šaubām Dieva suverenitāti un Dieva, kā arī Dēla Jēzus Kristus dabas bībelisko raksturu. Šāds lēmums pieņemts Kristīgo Dieva Baznīcu pirmajā instancē.

   

   

  6. pants. Konferences sesiju delegātu noteikšana

  1. daļa

  (1) Vispasaules konferencei jāsastāv no pieciem (vēlāk septiņiem) pastāvīgiem ierēdņiem, kuru skaitā ieiet Konferences Izpildkomiteja un Konferences Reģionālās Valdes locekļi, kas ir nacionālie vadītāji un reģionālie direktori. Konferencei ir tiesības darboties reģionos un sastādīt apakškomisijas baznīcas ierēdņu administratīvajos jautājumos uzraudzībā. Valde pilnā sastāvā var tikt sasaukta, lai risinātu doktrinālas un citas problēmas. Tomēr divi Baznīcas ierēdņi kā Ģenerālkoordinatori var īstenot veto tiesības attiecībā uz katru kustību un darbību, kuru viņi uzskata par izveidotu tādiem mērķiem, kas grauj to baznīcas doktrināro un funkcionālo vienotību, kuras dēļ tā sākotnēji tika izveidota.

  (2) Nacionālās Konferences delegāti ir:

 • (a) Baznīcu akreditēti, Vispasaules Konferences pilnvaroti noteiktā kārtība, lai piedalītos Nacionālajā Konferencē. Baznīcas Konferencē var tikt pieņemtas, kad Vispasaules Konference ir pilnvarojusi apgabala Baznīcas veidošanos un tās dalību Nacionālajā Konferencē. Katrai baznīcai jābūt tiesībām uz vienu delegātu no katriem desmit locekļiem vai no galvenās frakcijas.
 • (b) Visi Konferences Izpildkomitejas locekļi.

 • (c) Tie, kuri dzīvo Konferences teritorijas robežās un kuriem uz doto momentu ir sekojošas pilnvaras, licences un apliecinājumi, kurus izdevusi šī konference:
 • (i) Dievkalpošanas pilnvaras utt.,

  (ii) Misionāra pilnvaras utt.,

  (iii) Rediģēšanas, informācijas līdzekļu evaņģēliskās literatūras pilnvaras,

  (iv) Mācītāju vai Bībeles instruktoru utt. apmācības pilnvaras.

 • (d) Esošās Vispasaules Konferences locekļi un citas personas, kurām piemīt nozīmīgas prasmes, kuras rekomendē Izpildkomiteja vai kuras noteiktā kārtībā izvirzījusi delegācijas komiteja un kas ir akreditēti sesijas delegātu balsojumā. Tādu locekļu skaitam nav jāpārsniedz divdesmit procenti no to delegātu skaita, kurus noteiktā kārtībā akreditējušas organizējošās baznīcas.
 • (3) Augstāk nosauktajiem delegātiem kopumā jābūt tiesībām tikties ar to baznīcu, kas dotajā momentā apstiprinājusi viņu piederību. Viņiem jābūt pilnām balss tiesībām kopā ar šo baznīcu attiecībā uz visiem jautājumiem, kas apstiprināti noteiktā kārtībā sasauktās un noformētās sesijas darba kārtībā.

   

  7.Pants. Pilnvaras, Licences un Sertifikāti.

  1. nodaļa:

  (1) Vispasaules konferencei Ģenerālkoordinātora, tā vietnieka vai to ieceltās reģionālās vai nacionālās amatpersonas personā, ir tiesības iecelt baznīcas vecajos jeb diakonus. Nacionālās Konferences Izpildkomitejas pirmajā sapulcē pēc sesijas izlemj, kuri ir apstiprināti mācītāji, un izdod atbilstošas pilnvaras, licences un sertifikātus tām personām, kas tiek apstiprinātas kā piemērotas kalpošanai Konferences nolūkos, kā arī apstiprina šādu cilvēku koordinēšanu, kas dod pierādījumu viņu aicinājumam šādai kalpošanai, un ko rekomendē viņu Konference, vai padotā Konference. Vecajo pārordinācija no Kristīgo Dieva Baznīcu apakšnodaļām nav nepieciešama. Kalpošana nav maksas darbs. Mācītāji var savā darbībā pieņemt citu algotu darbu. Valdes locekļiem var tikt izmaksāti pabalsti. Neviens valdes loceklis nevar būt arī baznīcas darbinieks, kurš saņem samaksu.

  (2) Neviens nevienas valdes loceklis nevar piedalīties diskusijās vai balsošanā par kādu lietu, kas saistīta ar viņu vai viņu radinieku mantiskajām vai finansiālajām interesēm. Šāds ierobežojums attiecas līdz pat trešās pakāpes asinsradiniekiem.

  2. nodaļa:

  (1) Pilnvaras, licences un sertifikāti, kurus izdevusi Nacionālās Konferences Izpildkomiteja, paliek spēkā un ir derīgi līdz nākošajai sesija, ja vien Izpildkomiteja, atkāpšanās, sliktas uzvedības vai tiesāšanas un ieslodzīšanas dēļ, tos neatceļ, sasaucot Speciālu Nacionālās Konferences Sesiju.

  (2) Vispasaules konferencei ir tiesības anulēt jebkuras baznīcas vai nacionālās konferences licences un atļauju darboties Kristīgo Dieva Baznīcu ietvaros. Licences anulēšana var notikt uz doktrināliem pamatiem vai citu iemeslu dēļ. Jebkura baznīca, kuras licence ir anulēta, zaudē jebkuras tiesības uz jebkuru baznīcas materiālu izmantošanu, kā arī darboties kā Kristīgo Dieva Baznīcu Organizācijas loceklei, kā arī turēt īpašumu vai lietas Kristīgo Dieva Baznīcu vārdā kādā no tās konferencēm vai organizācijām.

  (3) Licenču anulēšana indivīdiem, baznīcām vai konferencēm balstās uz dabiskā godīguma pamatiem. Jebkura anulēšana ir jāapstiprina rakstiski. Kompensācijas sistēma ir apskatīta 20. pantā.

  (4) Visu materiālu autortiesības pieder Vispasaules Konferencei, taču ar autortiesību izmantošanu neviens darbs netiek ierobežots. Šādas ierobežošanas gadījumā, visos gadījumos indivīdam, viņa mantiniekiem un pēcnācējiem, ir tiesības publicēt savu darbu publikās interesēs. Ja šādi materiāli ir pretrunā ar doktrīnām Kristīgo Dieva Baznīcu Konference šo darbu nepublicē. Autors var tikt atcelts no locekļa statusa uz tādiem specifiskiem pamatiem kā disciplināri mēri. Tikai publikācijas, ko autorizējusi Vispasaules Konference, var ietvert Kristīgo Dieva Baznīcu nosaukumus, preču zīmes, un nacionālo konferenču logo un autortiesības, piemēram Christen Gemeenten van God Nīderlandē, pieder Christian Churches of God (Kristīgajām Dieva Baznīcām, un to ir licencējusi vispasaules Konference saskaņā ar savu Konstitūciju.

   

   

  8. Pants. Vēlēšanas

  1. nodaļa:

 • (1) Nacionālā Konference regulārajā sesijā ievēl:
 • (a) Pastāvīgās Komitejas - saskaņā ar principiem, kas noteikti Konferences Kārtībā.

  (b) Konferences oficierus un oficieru palīgus.

  (c) Izpildkomitejas locekļus.

  (d) Departamentu sekretārus/direktorus un direktoru palīgus.

 • (2) (a) Personas, kas ievēlētas šajos amatos, pilda savus amata pienākumus līdz nākošajai Nacionālās Konferences regulārajai sesijai, ja vien viņi no šiem amatiem netiek atstādināti. Atstādināšanu var veikt Nacionālā Konference, noturot speciālu sapulci, kā arī Izpildkomiteja.

  (b) Doktrinālu vai citu iemeslu dēļ, Vispasaules Konferencei ir tiesības un vara anulēt cilvēku vai baznīcu licenci darboties kā Kristīgo Dieva Baznīcu locekļiem.

  (c) Atstādināšana uz doktrināliem pamatiem ir jākonkretizē kā uzvedība, ticība vai mācības, kas ir pretrunā ar Kristīgās Dieva Baznīcas ticību, kas ietverta Ticības Apliecībā. Neviens oficieris nevar ieņemt amatu, ja tas tic ne - unitāriskam Dievam un kādai citai formai, kas nav ietverta baznīcas korporācijā.

  (d) Atcelšanā no amata citu iemeslu dēļ, ir jāņem vērā šo personu kristības, un tas, vai pārkāpums izdarīts pirms vai pēc kristībām. Nevienu personu nedrīkst izslēgt no baznīcas par pārkāpumu, kas izdarīts pirms kristības, un kas ir piedots grēku nožēlā. Pamatojumam ir jābūt noteiktam saskaņā ar likumu. Ja persona darbojas, lai kaitētu baznīcai un nepaklausa vecajo un baznīcas vadītāju likumīgām prasībām, šo personu var izslēgt. Ja tie ir iesaistīti kriminālās aktivitātēs pēc to kristības, viņi tiek izslēgti. Šis lēmums ir jāpieņem saskaņā ar dabisko taisnīgumu. Lēmums ir jāpieņem racionālā līmenī, un tas ir jāratificē Vispasaules Konferencei, vai arī tas ir jāizlemj Vispasaules Konferences līmenī, pēc tās ieskatiem.

 • 2. nodaļa:

  Vispasaules Konference vai Nacionālās konferences sesiju laikā, vai to Izpildkomitejas starp sesijām var izveidot amata pienākumus, pozīcijas un komitejas, uzdot tām attiecīgas funkcijas un pienākumus, ievēlēt tajās personas, mainīt tās, vai arī izbeigt šādu amatu, komiteju un pozīciju darbību.

   

  9. Pants. Oficieri

  1. nodaļa: Vispasaules Konference ir aprakstīta iepriekš

  (1) Ģenerālkoordinators vada Vispasaules Konferences darbību. Viņš var iecelt un ordinēt oficierus. Viņš un Ģenerālkoordinatora vietnieks nosaka darbinieku algas pēc reģionālo valžu rekomendācijām, paturot prātā nacionālo algu lielumu katrā nacionālajā komitejā.

  (2) Ģenerālkoordinatora vietnieks palīdz Ģenerālkoordinatoram baznīcas ikdienas pienākumos. Viņi, ik pa laikam, var ierīkot citas reģionālās vai nacionālās pārstāvniecības, ja tas ir noteikts kā nepieciešams veiksmīgai baznīcas administrācijai. Abi šie oficieri ir atbildīgi par baznīcas doktrīnu nosargāšanu Baznīcas darbinieku pienākumi, kā tas noteikts Bībelē, un it sevišķi Jaunajā Derībā (piem. Efeziešu 4:11) tiek noteikti balstoties uz viņu spējām. Viņiem ir tiesības iecelt personas amatos, lai pildītu baznīcas funkcijas.

  (3) Ģenerālkoordinatoram un Ģenerālkoordinatora vietniekam palīdz divi Ģenerālkoordinatora asistenti, kurus izvēl vairākuma balsis nākošajā Sabata gadā (2005. Gadā) Septītā Mēneša svētku Pēdējā Lielajā Dienā, ja patreizējie Ģenerālkoordinatori ar balsu vairākumu netiek ievēlēti vēlreiz.

  (4) Ģenerālsekretārs - grāmatvedis ir atbildīgs par pareizu desmito tiesu uzskaiti no desmito tiesu un citiem upuriem un ziedojumiem, kā arī par pareizas baznīcas grāmatvedības uzskaiti. Sekretāram - grāmatvedim ir jādod padoms diviem Ģenerālkoordinatoriem. Uzdevumu izpildē, ja tas nepieciešams, šādu palīdzību sniedz arī Sekretāram - kasierim.

  (5) Ģenerālsekretāram palīdz divi Ģenerālsekretāra palīgi.

  (6) Šiem oficieriem tiek piešķirts pabalsts, kas ir līdzvērtīgs vismaz Nacionālā Koordinatora algai.

  (7) Reģionālie koordinatori ir atbildīgi arī par viņu reģionu nāciju uzraudzīšanu, un viņiem pienākas pabalsts, kas līdzvērtīgs vismaz Nacionālā Koordinatora algai.

  2. nodaļa: Nacionālās Konferences

  (1) Nacionālās Konferences oficieri ir Izpildkomitejas prezidents vai priekšsēdētājs, kam ir jābūt koordinatoram vai vecākajam no vecajiem, sekretāram un grāmatvedim. (Sekretārs un grāmatvedis var būt viena persona, ko sauc par sekretāru - grāmatvedi). Vecākais no vecajiem ir nacionālās baznīcas vecākais mācītājs.

  (2) Var būt arī citi oficieri kā arī oficieru palīgi, ko nosaka un ratificē Nacionālā Konference kārtējā sesijā, vai arī Izpildkomiteja. Prezidenta prombūtnes laikā, komiteja var nozīmēt priekšsēdētāju.

  3. nodaļa:

  (1) Prezidents uzrauga vispārējo Nacionālās Konferences darbu; atklāj un vada visas Konferences sesijas, kā arī Izpildkomitejas sapulces, taču, ja tam ir vēlēšanās, lai kāds no Izpildkomitejas locekļiem viņam palīdz Konferences sesiju vadīšanā vai Izpildkomitejas sapulču laikā, viņam ir tiesības šādu personu pieaicināt.

  (2) Vispasaules Konferences pienākumi ir piešķirti Ģenerālkoordinatoram vai viņa vietniekam.

  4. nodaļa:

  Sekretārs protokolē visu Konferences norisi gan Nacionālā, gan arī Vispasaules līmenī, un Izpildkomitejas sapulču norisi, kā arī izpilda citus pienākumus, kādus parasti pilda šādā amatā. Reģionālās Komitejas sekretāra pienākumus var pildīt Nacionālais Sekretārs vai cits oficieris, kas iecelts šajā uzdevumā.

  5. nodaļa:

  (1) Grāmatvedis saņem visu Konferencei piederošo naudu, uzskaita to, un pēc Izpildkomitejas rīkojumiem attiecīgi norēķinās, un visās Konferences sesijās un citās reizēs, kad Izpildkomiteja to pieprasa, grāmatvedis dod pilnu atskaiti par naudas izlietojumu. Grāmatvedis izpilda arī citas funkcijas, kādas parasti izpilda šādos amatos.

  (2) Nacionālajām Komitejām ir jāmaksā Vispasaules Konferencei desmitā daļa no desmitās tiesas un citiem ienākumiem.

  6. nodaļa:

  (1) departamentu sekretāri un/vai direktori un/vai korespondētājlocekļi un/vai direktoru palīgi strādā Izpildkomitejas sastāvā, prezidenta vadībā, un ieņem attiecīgās jomas padomdevēja attiecības.

  (2) Vispasaules Konferences pienākumi ir jāizpilda Ģenerālkoordinatora vai viņa vietnieka vadībā.

  7. nodaļa:

  Oficieri tiek nodrošināti ar visu nepieciešamo, kas būtu nepieciešams precīzai vajadzīgās statistikas, ziņojumu un auditu ievākšanai attiecībā uz attiecīgo dotās Konferences teritoriju. Šo amatu ilgums ir noteikts vairākos punktos un pakļauts ierobežojumiem saskaņā ar šo konstitūciju.

  8. nodaļa:

  (1) Katras Nacionālās Konferences oficieri ieņem savus amatus saskaņā ar Nacionālās Komitejas ieskatiem. Vispasaules Konferences oficieri ieņem tos amatus, kurus nozīmē Ģenerālkoordinators.

  (2) Atcelšana notiek saskaņā ar šo konstitūciju, un tā var notikt uz doktrināliem vai administratīviem pamatiem, saskaņā ar baznīcas interesēm.

  10. Pants Iecelšana amatā

  (1) Nacionālā Konference sesijas laikā, vai Izpildkomiteja starp sesijām:

 • (a) Ieceļ tādus darbiniekus, mācītājus, misionārus, un citas personas, kādas ir nepieciešamas Nacionālās Konferences darba izpildei, un

  (b) ir tiesiskas pārtaukt vai mainīt šādus amatus.

 • (2) Vispasaules Konference Ģenerālkoordinatora vai, prombūtnes laikā, viņa vietnieka personā:

 • (a) Ieceļ tādus darbiniekus, mācītājus, misionārus un citas personas, kādas ir nepieciešamas, lai izpildītu Konferences darbu, un

  (b) ir tiesiski mainīt vai atcelt šādus pienākumus.

 • 11 Pants. Izpildkomiteja

  1. nodaļa:

  Katrā regulārajā sesijā Nacionālā Konference ievēl Izpildkomiteju, kas sastāv no prezidenta un sekretāra, kā arī no citiem locekļiem, kas tiek uzskatīti par vajadzīgiem, skaitā līdz desmit personām, lai kopējais skaits būtu divpadsmit. Katrā komitejā visos līmeņos, kvorumu sastāda piecdesmit procenti ievēlēto.

  2. nodaļa:

  (1) laikā starp sesijām, Izpildkomiteja vada Nacionālās Konferences darbību, un tā var pārstāvēt tās Nacionālās Konferences tiesības sesijas laikā saskaņā ar šo konstitūciju, kas sesijas laikā Nacionālā Konference nevar pilnībā piepildīt, kā piemēram, tās pārstāvju iecelšanu uz trīs gadiem. Izpildkomiteja ir pakļauta Nacionālajai Konferencei un jebkuriem tās rīkojumiem attiecībā uz kārtību un noteikumiem, kas tiek pasludināti kārtējā sesijā.

  (2) Katra nacionālā Konference, un katrs oficieris ir pakļauts Vispasaules Konferences oficieru koordinācijas kārtībai, darbojoties vispārīgi, vai arī misionārās aktivitātēs.

  3. nodaļa:

  Katras Nacionālās Konferences Izpildkomiteja starp sesijām var atcelt no amata jebkuru savas Konferences oficieri, vai izpildkomitejas locekli, ja šādu darbību atbalsta vismaz divas trešdaļas no Izpildkomitejas locekļiem, ko izsaka personiski balsojot, vai parakstot rezolūciju, kas izsniegta visiem Izpildkomitejas locekļiem. Šādam nolūkam drīkst parakstīt vairākas kopijas. Šādu darbību apelācijas ir pakļautas izskatīšanai speciālā Konferences sesijā, kuru šī iemesla dēļ var sasaukt. Apelācija rakstiskā veidā ir jāiesniedz prezidentam, kurš tad rīkojas, lai sasauktu speciālu Konferences sesiju.

  4. nodaļa:

  Izpildkomiteja vismaz reizi gadā pārbauda un nosaka visu Konferences darbinieku algas, un nosaka darba algu un pabalstu kārtību pakļautajām Konferencēm.

  5. nodaļa:

  Izpildkomitejas ārkārtas sapulces var tikt sasauktas jebkurā laikā un vietā, pēc prezidenta, vai, ārkārtas situācijā, pēc Nacionālās Komitejas sekretāra, vai arī šīs komitejas trīs locekļu rīkojuma. Kvorumu sastāda piecdesmit procenti no ievēlētajiem Izpildkomitejas locekļiem.

  ***

  12. Pants Pilnvarotie

  1.nodaļa

  (1) Vispasaules Konferencei var piederēt īpašums, un tai ir tiesības iemantot zemi, celt ēkas, iemantot iekārtas, kas nepieciešamas, lai sekmētu tās mērķu un pienākumu izpildi. Šie īpašumi tai pieder uz mūžu.

  (2) Nacionālās Konferences var iegūt zemi, celt ēkas un radīt šādas iestādes vai pirkt attiecīgu ekipējumu, kā tas ir saskaņā ar tās pienākumiem, kas noteikti šajā Konstitūcijā.

  (3) Nepieciešamības gadījumā, Pasaules Konferences aktivitātes, attiecībā uz šīm sfērām, var norisināties kādā no Nacionālās Konferences teritorijām. Vietas, kur norisinās šādas aktivitātes, ir Vispasaules Konferences kontrolē.

  2. nodaļa:

  (1) Ja Nacionālā Konference kādā vietā pārstāj eksistēt vai tiek izslēgta no Kristīgo Dieva Baznīcu organizācijas, tad atlikusī nauda un īpašumi tiek nodota Vispasaules Konferences uzraudzībā, līdz baznīca tiek aktivēta no jauna, jeb arī, līdz atlikuši baznīcas locekļi, Vispasaules Konferences uzraudzībā, reformējas.

  (2) Nauda un īpašumi Vispasaules Konferences īpašumā tiek nodoti saskaņā ar attiecīgās nācijas likumdošanu. Desmitā tiesa no desmitās tiesas ir obligāta prasība, kas iekļauta baznīcas licences līgumā.

  13. pants. Amata Pakāpes.

  (1) Garīdzniecība sastāv no tā sauktajiem vecajiem un diakoniem. Vecajie ir baznīcas garīdznieki, kas ir ordinēti izpildīt Baznīcas sakramentus , un kuri savu ordināciju iegūst, kad baznīca tos ordinē. Saskaņā ar baznīcas kārtību, vecajie var ordinēt citus garīdzniekus. Diakoni tiek ordinēti, lai izpildītu vienu vai divas funkcijas. Viņiem ir jāuzņemas baznīcas labklājības uzraudzīšanas funkcijas, lai vecākie varētu koncentrēties uz svarīgākām lietām, un diakoni var tikt iecelti, lai pārbaudītu viņu piemērotību ordinācijai par vecajo.

  Diakoni paši nevar nevienu ordinēt. Viņi var izpildīt baznīcas sakramentus, tas ir Kristīšanu un tā Kunga Mielastu. Vecākie, (un, kur noteikts, arī Diakoni) var ieņemt sekojošus amatus:

 • (a) Vispasaules Konferences un Nacionāla līmeņa koordinatora amatu,

  (b) Evanģēlista amatu, koledžu un mēdiju gadījumā. Bībeliskie diakoni, kā piemēram, Filips, arī ieņēma šādu amatu. (Ap. Darbi 6:5; 21:8).

  (c) Pakļautās Konferences Reģionālā Prezidenta amats ir pastorāls amats. Viņu var saukt par koordinatoru vai pastoru, pēc izvēles. Diakoni var tikt iecelti par koordinatoriem Nacionālās Konferences pakļautajos apgabalos.

  (d) Katras baznīcas ieceltajiem mācītājiem vajadzētu būt vecākajiem. Ja ir vairāk kā viens vecākais, tiek iecelts koordinators jeb prezidents. Vecāko padome katrā baznīcā nepārsniedz septiņu cilvēku skaitu. Vecākos nevar iecelt tikai tādēļ, ka ir vakanta vieta. Visiem vecajiem ir atļauja sludināt laikā no Vienas Konferences līdz otrai. Atļaujas tiek atjaunotas ik pa trim gadiem. Vecākie tiek iecelti paliekoši, taču sludināt Baznīcas vārdā viņi drīkst, pamatojoties un trīsgadīgu sankciju.

  (e) Katrā baznīcā ir jāieceļ Diakoni un Diakones. To skaits nedrīkst pārsniegt septiņu cilvēku skaitu katrā baznīcā.

  (f) Citu nāciju vai reģionu misiju vadītāji tiek iecelti vadoties pēc šī panta (a) - (e) nodaļām.

 • (2) Konferences uzliek rokas kantora darbiniekiem. Saskaņā ar Konferences kārtību, Nacionālās Konferences prezidents starp sesijām var iecelt vecākos un diakonus. Pasaules Konferences Ģenerālkoordinators vai tā vietnieks drīkst ordinēt jebkurā laikā, jebkurā attiecīgā situācijā.

  14. Pants Desmitās tiesas

 • (1) (a) Desmitās tiesas, kā tas paredzēts 3. Mozus 27; 4. Mozus 18; 5.Mozus 12 & 26; tiek maksātas katrai Nacionālajai Konferencei.

  (b) Tiek uzturēti un auditēti attiecīgi konti.

  (c) Pakļautajām Konferencēm, kur tādas pastāv, desmitā tiesa no desmitās tiesas ir jānodod Nacionālajai Konferencei.

  (d) Katrai Nacionālajai Konferencei ir jāmaksā desmitā tiesa no desmitās tiesas Kristīgo Dieva Baznīcu Vispasaules Konferencei.

  (e) Pakļautās Konferences tiek nodibinātas tikai ar Vispasaules Konferences atļauju, ja locekļu skaits ir tik liels, ka nacionāla līmeņa vadīšana ir pārāk sarežģīta.

 • (2) (a) Desmitajā tiesā tiek iekļautas gan pirmā, gan arī trešā desmitā tiesa.

 • (b) Ja pastāv attiecīga sociālā sistēma, no citiem palīdzības maksājumiem var atteikties. Vispasaules Konference var noteikt nepieciešamību pēc jebkuras starptautiskas palīdzības, kā tas noteikts 15. Pantā.

  (c) Trešā desmitā tiesa tiek noteikta pēc otrās desmitās tiesas trešajā septiņu gadu Jubilejas sistēmas cikla gadā, kā tas noteikts Ticības Apliecībā un desmitās tiesas doktrīnā, un kā tas publicēts baznīcas kalendārā.

 • (3) Ziedojumi tiek vākti trīs reizes gadā, pirms Neraudzētās Maizes svētku pirmās Svētās Dienas rīta, tabernakļa svētkos un Vasarvētkos (Pentakostā), triju gavēņu laiku periodos.

  15. pants Labklājība

  Katra Konference ir atbildīga par savu cilvēku labklājību. Jebkura Konference var dot palīdzību citās sfērās, kop nosaka Izpildkomiteja. Koordināciju vada Vispasaules Konference un Reģionālie Koordinatori vai Direktori.

  16. Pants Mēdiji

  (1) Web lappušu, žurnālu un publikāciju koordināciju nosaka Kristīgo Dieva Baznīcu Vispasaules Konference, kura patur tiesības un kontroli pār publikācijām. Neviena publikācija nedrīkst būt pretrunā ar Vispasaules Konferences doktrīnām.

  (2) Nacionālās vai pakļautās Konferences izvērš mēdiju kampaņas ar ordinēta personāla palīdzību. Attiecības ar Nacionālajiem mēdijiem ir Nacionālās Konferences atbildībā. Kampaņas citos reģionos tiek izvērstas saskaņā ar pienākumu sadali, ko nosaka līgums starp Kristīgo Dieva Baznīcu Vispasaules Konferenci un attiecīgās nācijas Nacionālo Konferenci vai reģionālo Komiteju. Pakļautās organizācijas var snieg attiecīgu palīdzību, ja tāda ir vajadzīga un attiecīga šī panta (1) un (2) nodaļām.

  (3) Visu materiālu autortiesības pieder Kristīgo Dieva Baznīcu Vispasaules Konferencei, izņemot tos gadījumus, kas paredzēti 7. Panta 2 (4) nodaļā.

  (4) Vispasaules Konference pārbauda Nacionālo un Lokālo mēdiju kampaņas, lai tās būtu doktrināli pareizas un saskaņā ar Ticības Apliecību.

  (5) Akadēmiskos un citus darbus izskata Izpildkomitejas Nacionālie Koordinatori un nosūtīti Vispasaules Konferences pārbaudei, pirms to publicēšanas.

  17. Pants Svētki un Konferences

  (1) Nacionālā Konference ir atbildīga par savu un sev pakļauto konferenču Svētku un Konferenču vietu noteikšanu un noorganizēšanu, attiecībā uz Pasā, Pentakosta un Tabernakļa svētkiem, ka to nosaka 5. Mozus 16:6 un 3. Mozus 23.

  (2) Svētku un konferenču vietu noteikšana ir vietējo reģionu un pakļauto konferenču pienākums. Tie var tikt noturēti vadoties pēc pievienotiem reģioniem. Pārvietošanās no vienas Konferences vietas uz citu notiek pēc Vispasaules Konferences rīkojumiem.

  18. Pants Laika noteikšana

  (1) Darbības un gadskārtējo dienu noteikšana notiek saskaņā ar Kristīgo Dieva Baznīcu Vispasaules Konferences kalendāru, kas ir pamatots uz Bībeliskajiem likumiem. Svēto Dienu noteikšana tiek noteikta pēc Jauno Mēnešu astronomiskas noteikšanas pēc konjunkcijas.

 • Svētās Dienas ir tās, ko nosaka 3. Mozus 23 un citas rakstu vietas attiecībā uz Jauniem Mēnešiem.

  a) Sabats tiek uzskatīts par septīto nedēļas dienu, kas patreiz tiek saukta par sestdienu. Tā tiek skaitīta no piektdienas vakara līdz sestdienas vakaram.

  b) Svētki, ko sauc par Pasā svētkiem, iekļauj sevī divas dienas. Pirmā diena, tā Kunga Mielasts, ir Nisana Mēneša 14. Datumā, un otra diena, Pasā upura mielasts, kas pieminēts 2.Mozus 12. Nodaļā, iekrīt Nisana Mēneša 15. Datumā, un tā ir Neraudzētās Maizes svētku pirmā Svētā Diena.

  c) Pentakosts tiek skaitīts no Līgojamā Upura pienešanas svētdienā, kas iekrīt Neraudzētās maizes svētkos, un tam ir jāiekrīt svētdienā.

  d) Tauru svētki, Grēku Nožēlas Diena, un Tabernakla svētki septītajā mēnesī, ko sauc par Tirši, tiek aprēķināti pēc septītā mēneša Jaunā Mēness astronomiskas noteikšanas.

  e) Pirmā Mēneša pirmajā dienā tiek svinēti Jaunā Mēness svētki, kas ir svinīga kopā sanākšana.

 • 19. pants Vispārēja uzņemšana baznīcā

  (1) Šī Konference atzīst Kristīgo Dieva Baznīcu Vispasaules Konferences to locekļu dalību, kas darbojas saskaņā ar Dieva likumiem. Šāda piederība atzīst eksistējošās baznīcas, kas vēlas piedalīties šajā Konferencē.

  (2) Kristīgās Dieva Baznīcas atzīst pieaugušo kristības rituālu, kur cilvēkus kristījušas Sabatu ievērojošas Dieva Baznīcas, un šie locekļi ir kristīti Jēzus Kristus miesā, Tēva vārdā un Svētā Gara spēkā, un nevis kādas sektas vai denominācijas vārdā. Šāda atzīšana nepieprasa cilvēku pārkristīšanos. Kārtību attiecībā uz specifiskām Baznīcām nosaka Kristīgo Dieva Baznīcu Vispasaules Konference.

   

  20.Pants. Kompensācijas

  1. nodaļa:

  (1) Katram baznīcas loceklim ir tiesības iesniegt kompensācijas sūdzību. Katrai baznīcai ir jānosaka vieta tribunālam, kas sastāv no vecajiem, diakoniem un visas kongregācijas vairākumam, un jānoklausās attiecīgā lieta 30 dienu laikā, vai arī citā laika termiņā, ko nosaka pēc abu pušu vienošanās.

  (2) sūdzības tiek izskatītas pakļautajās konferencēs vai nacionālajās Konferencēs sesijas vai speciālās sesijas laikā. Ja procesu ir sākusi Vispasaules Konference, visu struktūru nosaka Vispasaules Konference, Nacionālajai Konferencei palīdzot, ja nepieciešams.

  2. nodaļa:

  (1) Neviens loceklis nevar tikt izslēgs no baznīcas (kas ir pretstatā ar nebalsojošu piederību baznīcai) citādā veidā, kā tikai uz Bībeliskiem pamatiem, un tas viņiem ir jāpaziņo rakstiskā veidā. Šādam ziņojumam jātiek nosūtītam vismaz trīs nedēļas pirms sapulces sasaukšanas, lai loceklim ir iespēja parādīties kongregācijas priekšā, no kā viņš/viņa var atteikties. Gadījumā, ja loceklis tiek apvainots nesaskaņu radīšanā, baznīcas dalīšanā, vai neuzticībā baznīcai, ir jāpierāda, ka loceklis patiešām ir mēģinājis sašķelt baznīcu, un nevis vienkārši nav vienisprātis ar Bībeliskā teksta (nevis likumu un šīs Konstitūcijas) interpretāciju.

  (3) Atcelšana no amata doktrināru nesaskaņu dēļ, personai nedod tiesības uz šeit pieminēto kompensāciju. Kristīgās Dieva Baznīcas patur tiesības pārtraukt personu nodarbināšanu, ar līguma saistībām, kuras nosaka arī darba vietu un pārbaudes laiku. Nepiemērotības gadījumā, nacionālo likumu ietveros, ir iespējama kompensācija.

   

  21. Pants Auditori, Finanses, Rēķini un Apdrošināšana.

  1.nodaļa:

  (1) Visām Konference ik gadus ir jāauditē savi konti un rēķini.

  (2) Gadskārtējām finansiālajām atskaitēm ir jābūt Nacionālās Konferences apstiprinātām, un tās ir jānosūta Vispasaules Konferencei.

  (3) Finansiālais gads, saskaņā ar baznīcas kalendāru, ir skaitāms no Nisana mēneša 1.datuma līdz nākošajam Nisana mēneša 1.datumam.

  (4) Dokumentus sagatavo katras Konferences oficieri, tas ir, priekšsēdētājs un sekretāri.

  (5) Pēc Konferenču rīkojuma, banku rēķinus atver sekretāri un grāmatveži. Baznīcas var atvērt vietējo aktivitāšu kontus. Visi pārējie konti, pēc Izpildkomitejas vai ģenerālkoordinatora rīkojuma, ir grāmatvežu kontrolē.

  (6) Nacionālās Konferences nevar aizņemties naudu bez Vispasaules Konferences piekrišanas.

  (7) Baznīcas koordinatori, direktori un oficieri tiek apdrošināti vadoties pēc aktivitātēm, ko tie pilda.

  (8) Katrai Konferencei ir jānoslēdz apdrošināšanas līgums, lai izvairītos no gadījuma rakstura zaudējumiem.

  2.nodaļa Zīmogs.

  Baznīcas Zīmogu glabā ģenerālsekretārs, un tā izmantošanu vada Ģenerālkoordinators. Saskaņā ar kārtību, kādu nosaka Vispasaules Konference, Nacionālajām Konferencēm var tikt piešķirtas tiesības izmantot savus Nacionālo Konferenču zīmogus pēc Izpildkomiteju rīkojuma.

  3. nodaļa Dalība

  (1) Katrai kristītai personai ir tiesības tikt uzņemtai brālībā, un tas ir jāratificē Nacionālās Konferences Izpildkomitejai, kā tas paredzēts šajā konstitūcijā Vispasaules Konferences uzraudzībā. Pēc pārbaudes laika, cilvēks var iegūt balss spējīga locekļa statusu.

  (2) Dalības reģistru uztura Nacionālās un Vispasaules Konferences. Uzņemšana brālībā, nenozīmē uzņemšanu baznīcas balss spējīgo locekļu kārtā. Abu kategoriju dalības reģistrus uztur kārtībā katra līmeņa sekretāres.

   

  22.Pants Izmaiņas.

  (1) (a) Šo Konstitūciju var mainīt ar Kristīgo Dieva Baznīcu Vispasaules Konferences rezolūciju, kas pieņemta sesijā, ar vismaz trīs ceturtdaļu balss spējīgo vēlētāju balsu vairākumu, un šī rezolūcija ir padota Ģenerālkoordinatoru veto tiesībām.

 • (b) Neviena izmaiņa nevar tikt pieņemta bez Ģenrālkoordinatora piekrišanas.
 • Nacionālo konstitūciju izmaiņas, kas nav konfliktā ar šo konstitūciju, var tikt apspriestas izpildkomitejā. Iesniegums par gaidāmajām izmaiņām ir iesniedzams sekretāram ne vēlāk kā divus kalendāros mēnešus pirms sesijas norises, un šādā gadījumā, sasaucot sesiju, ir jāpaziņo par gaidāmajām izmaiņām.
 • (2) Pirms kādas izmaiņas pakļautajā, tas ir reģionālajā vai nacionālajā Konstitūcijā, iesniegšanas Konferencei, pakļautās konferences izpildkomiteja to vispirms iesniedz Nacionālajai Konferencei, kas apspriež šādas izmaiņas, un vēlāk rakstiskā veidā par to paziņo Vispasaules Konferencei.

   

   

  Šo Konstitūciju parakstījis un ar zīmogu apstiprinājis Kristīgo Dieva Baznīcu Vispasaules Konferences Ģenerālkoordinators.

   

  Kristīgo Dieva Baznīcu Mājas Lapa

  Latvija e-pasts: kdbaz@mail.lv